รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือนแรกของปี (1 ต.ค.65 - 31 มี.ค.66)

O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการ.pdf

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เดือนแรก

รายงานผลตามแผนปฏิบัติราชการ 6 เดือนหลัง

o11.1 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายภา.pdf
o11.2 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรายภา.pdf